Skip to content

Ajutor de incalzire

Descriere generală

La intocmirea dosarului de ajutor de incalzirea locuintei sunt necesare urmatoarele documente:

Acte necesare

Documente necesare
 • Formularul tip completat
 • Acte de identitate
  • pentru toţi membrii familiei, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrişi în cartea de imobil şi sunt luaţi în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei; Va rugam ca pentru membrii familiei sub 14 ani sa atasati certificatul de nastere;
 • Certificat de căsătorie sau sentinta de divort, certificat deces
  • dupa caz
 • Acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţă de locuinţa pentru care solicită ajutorul
  • copie contract de vânzare-cumpărare, adeverinta registru agricol , contract cu clauză de întreţinere sau drept de habitaţie, extras de carte funciară; contract de închiriere, comodat, concesiune valabil la data depunerii cererii, împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere, după caz;
 • Adeverinte de salarizare (venit net)cupon pensie, cupon de alocatie de stat, adeverinta de somaj sau orice acte doveditoare privind alte venituri ale familiei, luna anterioara depunerii cererii, dupa caz;
  • pentru pentru toţi membrii majori ai familiei (din care sa reiasa venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii, venituri din activităţi agricole, venituri din premii şi din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi al dezmembrămintelor acestuia, venituri obţinute din străinătate, depozite bancare, rentă viageră, alte venituri realizate de către membrii familiei în luna anterioară solicitării dreptului conform Cap. 5 din cererea şi declaraţia pe proprie răspundere);
 • Adeverinta de venit eliberata de Administraţia Finanţelor Publice Viseu de Sus
 • Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si taxe locale
  • de la primaria de domiciliu/reşedinţă inclusiv din alte unităţi administrativ-teritoriale, pt. toţi membrii majori ai familiei;
 • Adeverinţă de la Registrul Agricol
  • de la primăria de domiciliu/reşedinţă inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale, cu terenurile agricole şi animalele/păsări deţinute;
 • Adeverinţă de elev sau student
  • în care să se precizeze dacă beneficiază de bursă şcolară, tipul şi cuantumul acesteia;
 • Copie act doveditor pentru grad de dizabilitate;
 • Copie carte de identitate a autoturismului/motocicletei;
 • Hotărâre judecătorească definitivă şi executorie privind stabilirea cuantumului pensiei/alocaţiei de întreţinere;
 • Certificat de deces ,daca este cazul
 

Cereri tip

Translate »